برنامه ریزی و آمایش فضا (MJSP) - فرایند پذیرش مقالات