برنامه ریزی و آمایش فضا (MJSP) - واژه نامه اختصاصی