برنامه ریزی و آمایش فضا (MJSP) - اهداف و چشم انداز