برنامه ریزی و آمایش فضا (MJSP) - مقالات آماده انتشار